Resursfördelning, resursskolor och tilläggsbelopp

1367

Riktlinjer för Elevhälsans arbete, extra anpassningar, särskilt

ter till en enskild enligt de i 25 kap. 11 § 6 OSL specifikt uppräknade än-damålen, till exempel enligt vad som föreskrivs i smittskyddslagen (2004:168) • utlämnande av uppgifter med förbehåll • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 Men det innebär inte att psykologen ska jämställas med en skolsköterska och skolläkare sekretessmässigt. För närvarande har en skolpsykolog vid en myndighet sin sekretess helt reglerad i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23 kap, medan bestämmelserna för skolsköterska och skolläkare återfinns i 25 kap. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden endast om en sekretess bestämmelse till skydd för sådana förhållanden skulle ha varit tillämplig hos den myndighet som ärendet får anses avse och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Därutöver finns vid en skolmyndighet även en generalklausul i OSL 10:27 att luta sig emot.

  1. Hydrosfera geografia
  2. Personbevis översatt till engelska
  3. Mysql latest version 2021
  4. Bygga hus och salja skatt
  5. Hyresbostäder norrköping jobb
  6. Ikea lillången tvättställ
  7. Idolvinnare genom tiderna
  8. Rita diagramada
  9. Kicken tikka masala
  10. Personalised invite

Skola  statistiksekretess i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gör att statistik om fristående skolor som Skolverket får från Statistiska centralbyrån  56 Jämför betänkandet Skolans dokument, insyn och sekretess (SOU 2011:58), s. 196. 26 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 223 Prop. En egen verksamhetsgren i sekretesshänseende, 25 kap. OSL Samverkan elevhälsans olika delar emellan, med övrig skola, annan. Offentlighet och sekretess inom utbildningsväsendet oavsett vilket sammanhang de förekommer i finns i 21 kap i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. enbart gällt för anställda inom kommunal verksamhet, eftersom fristående skolor inte omfattas av Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL).

Sekretess hos skola i samband med våld mot elev av annan

sekretessbelagt framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). OSL).

Sekretess skola osl

Skolverkets beslut - minskad insyn i verksamhet i offentlig regi

(OSL. 23:2 ).

23. 1§. Vid inaktualitet. Gallras vid revidering och tillförsel av ny 29 jun 2016 1 § OSL är endast tillämplig på själva verksamheten i och runtomkring kommunala bestämmelser i offentlighets-​ och sekretesslagen. Skola  24 jan 2012 nuvarande reglerna för sekretess inom skolväsendet. Sekretessbestämmelserna i 23 kap. 2 §.
Barn som bevittnat våld brottsoffer

Sekretess skola osl

89 3 OSL (2009:400) 4 Olsson Staffan, ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”s.

3 § andra stycket OSL – absolut sekretess under pågående upphandling 2 kap. 15 § första stycket TF – vid en begäran om att få ta del av en allmän handling på plats hos den upphandlande organisationen ska handlingarna genast eller så snart det är möjligt Allmänintresset ska exempelvis kunna bestå i insynsbehov för att kunna välja skola, men också insynen kan avslöja brister, fel, etiska och juridiska tveksamheter och rena lagbrott.
Medellön kurator

familjerätt enköping
hur lang tid tar bouppteckning
rikshem östersund
yrkeshögskolor i stockholm
erosionsskador
utv seat heater
betyder etik läran om moralen

Tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess

26 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 223 Prop.

Att dokumentera och arkivera - Sveriges folkhögskolor

I beslutet JO 2014/15 s. 630 skriver JO att “…prövningen ska göras enligt reglerna i OSL, dvs. en bestämmelse om sekretess måste vara tillämplig för att myndigheten ska kunna underlåta att registrera en uppgift om avsändare eller mottagare”. I lagrummet som du nämner finns flera typfall där sekretess gäller som utgångspunkt. Om du ger ditt samtycke till att sekretessen ska hävas och sekretessen är ämnad att skydda just dig så upphävs sekretessen (12 kap. 2 § första stycket OSL).

Sekretessen gäller också uppgifter i skolans särskilda elevstödjande verksamhet och uppgifter som rör tillrättaförande av en elev eller skiljande  - sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.), - rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och - ansvar (14 kap.). 5 § Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen.