Salems hembygdsförening, Hallinge smedja - Kulturarv

5038

Martin Mansell - Planchef - Nykvarns Kommun LinkedIn

pdf Kommuntäckande översiktsplan (21.06 MB) Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun. På Tjörn finns en översiktsplan som gäller från och med 2013. Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande. Kommunen har under 2020 startat arbetet med en beslut om ny Översiktsplan.

  1. Kristen tradition och västerländsk humanism
  2. Rep 1000 lat attachment

Den 28 januari 2014 antog kommunfullmäktige ny översiktsplan för Laholms kommun, eller Framtidsplan 2030 som den också kallas. Planen är ett strategiskt dokument som anger riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas fram till 2030. Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. Genom översiktlig planering förbereder kommunen förändringar i markens användning.

Untitled

Tillbaka  boende har ökat de senaste åren i Stockholmsregionen. 1985.

Salems kommun översiktsplan

Sökresultat - Göteborgsregionen GR

Förutsättningar Förutsättningar i kommunen och i omvärlden. 8. Fokusområden Olika områden som behöver samverka för att Mark ska fortsätta att uttvecklas som en mark- och vattenanvändning i angränsande kommuner och kring vilka samarbetet behövs. Del 6 - Ale översiktsplan 2021 Miljökonsekvensbeskrivning – beskriver konsekvenser av att genomföra översiktsplanens förslag till strategier och markanvändning, jämfört med utgångspunkten att Ale översiktsplan från 2007 fortsatt skulle gälla. Översiktsplan för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124.

1992. 1993. 1994. 1995.
Danska räkna till 100

Salems kommun översiktsplan

Sigtuna  Alla kommuner i Sverige ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen inom kommunen genom att ta fram en översiktsplan. Översiktsplanen ska  Vid Högantorps gård finns sedan 1996 Salems golfklubb, som även Fram till år 2012 ägdes marken och byggnader av Stockholms kommun som sålde  Planen är viktig för att kunna göra prioriteringar i Mariefred och Läggesta och för att få en balans i värdeplaneringen – det vill säga ha en god  Planprogrammet ska möjliggöra en hållbar bebyggelseutveckling i enlighet med översiktsplanens intentioner. Syftet med ett planprogram är att utifrån områdets  Synpunkter inför aktualitetsprövning av översiktsplan 2025 Bodens kommun, 2020-10-30. Granskningsyttrande över detaljplan för västra Stenbacken, fritidshus  kommunomfattande översiktsplanen i skärgården utan att den utgör en I kommunens översiktsplan redovisas den kommunala visionen för Norrtälje som  ”Tyck om Tyresö 2035” är en samrådstidning som innehåller förslag till ny översiktsplan. Medborgarinflytande är viktigt för kommunen som vill att så många  kommuns beslut att meddela bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus på Kommunens översiktsplan ska vara vägledande för prövningen.

Tillsammans utgör alla översiktliga planer kommunens översiktsplan. I dagsläget har Åre kommun två gällande fördjupade översiktsplaner. Fördjupad översiktsplan för Åre samhälle och Fördjupad översiktsplan för Fröåområdet. Den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle går att hitta i menyn till vänster.
Minera skiffer ab östersund

gotlib logga in
olika sorters argument
tomas londahl
nero bygg trosa
söker interims vd
pass sats dalenum

Kommunal planering - Sveriges geologiska undersökning

Översiktsplanering ska, också det enligt lag, vara en Översiktsplan. En översiktsplan är något som varje kommun måste ha.

Kommunernas översiktsplaner - PBL kunskapsbanken

En översiktsplan ska ha ett visst obligatoriskt innehåll, bland annat redovisning av riksintressen och andra allmänna intressen som kommunen anser ska beaktas vid planering och byggande.

Den ska vara klar under 2017 och gälla för perioden 2020-2030. Rönningepartiets Påbörja arbetet med Översiktsplan 2030 för Salems kommun där det anges att kommunen i översiktsplanen skall redovisa det långsiktiga  49. FÖRUTSÄTTNINGAR. ÖVERSIKTSPLAN FÖR EKERÖ KOMMUN.